Wikia The Walking Dead tiếng Việt
Advertisement

Example usage:

{{Dảyk
|title1=Example
|image1=Example
|caption1=Example
|diễn_viên=Example
|giới_tính=Example
|độ_tuổi=Example
|tình_trạng_hiện_tại=Example
|lần_đầu_xuất_hiện=Example
|tập_chết=Example
|nguyên_do_chết=Example
|image2=Example
|caption2=Example
|title3=Example
}}
Advertisement