FANDOM


Channing Powell
ChPow TWD
Vai trò: Biên kịch của phim
Ngày sinh: Năm 1979
Giới tính: Nữ
Sắc tộc: Mỹ - Da trắng

Channing Powell là một trong những nhà biên kịch của series phim truyền hình The Walking Dead. Tập phim đầu tiên được cô viết kịch bản là "Internment" trong Phần 4.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.