Meera Menon
Meera menon.jpg
Vai trò: Đạo diễn của Fear The Walking Dead
Giới tính: Nữ
Sắc tộc: Mỹ - Gốc Ấn

Meera Menon là một trong những đạo diễn của series phim Fear The Walking Dead.


Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.