Wikia The Walking Dead tiếng Việt
(Tẩy trống trang)
Dòng 1: Dòng 1:
  +
{{infobox<br />|Box title    =<br />|image        = http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20140123073940/walkingdead/vi/images/3/3b/Season_four_michonne.png<br />|Row 1 title  = Tình trạng<br />|Row 1 info   =<br />|Row 2 title  = Diễn viên<br />|Row 2 info   =<br />|Row 3 title = Lần xuất hiện đầu tiên<br />|Row 3 info  =<br />|Row 4 title  = Giới tính<br />|Row 4 info   =<br />|Row 5 title  = Nghề nghiệp<br />|Row 5 info   =<br />|Row 6 title  = Sắc tộc<br />|Row 6 info   =<br />|Row 7 title  = Độ tuổi<br />|Row 7 info   =<br />|Row 8 title  = Gia đình<br />|Row 8 info   =<br />|Row 10 title  = Nguyên do chết<br />|Row 10 info   =<br />|Row 11 title =<br />|Row 11 info  =<br />|Row 12 title =<br />|Row 12 info  =<br />|Row 13 title =<br />|Row 13 info  =<br />|Row 14 title =<br />|Row 14 info  =<br />|Row 15 title =<br />|Row 15 info  =<br />}}

Phiên bản lúc 10:41, ngày 23 tháng 1 năm 2014

{{infobox
|Box title    =
|image        = http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20140123073940/walkingdead/vi/images/3/3b/Season_four_michonne.png
|Row 1 title  = Tình trạng
|Row 1 info   =
|Row 2 title  = Diễn viên
|Row 2 info   =
|Row 3 title = Lần xuất hiện đầu tiên
|Row 3 info  =
|Row 4 title  = Giới tính
|Row 4 info   =
|Row 5 title  = Nghề nghiệp
|Row 5 info   =
|Row 6 title  = Sắc tộc
|Row 6 info   =
|Row 7 title  = Độ tuổi
|Row 7 info   =
|Row 8 title  = Gia đình
|Row 8 info   =
|Row 10 title  = Nguyên do chết
|Row 10 info   =
|Row 11 title =
|Row 11 info  =
|Row 12 title =
|Row 12 info  =
|Row 13 title =
|Row 13 info  =
|Row 14 title =
|Row 14 info  =
|Row 15 title =
|Row 15 info  =
}}