FANDOM


Mike Zunic
Mike Zunic
Vai trò: Biên kịch của Fear The Walking Dead và webisode Flight 462 & Passage
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Mỹ - Da trắng

Mike Zunic là một trong những nhà biên kịch của series phim Fear The Walking Dead. Anh cũng là người đã viết kịch bản cho 2 webisode "Flight 462" & "Passage".

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.