Advertisement

Skybound Entertainment

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25
Skybound.png

Skybound Entertainment là một công ty xuất bản truyện tranh của Mỹ được thành lập bởi Robert Kirkman vào năm 2010 sau khi ông trở thành một trong những thành viên của Image Comics vào năm 2008. Skybound nổi tiếng với nhiều bộ truyện như Invincible, OutcastThe Walking Dead.

Skybound đồng thời cũng là công ty con gần đây nhất của Image Comics trong số nhiều công ty con khác như Highbrow Entertainment, Todd McFarlane Productions, Top Cow Productions và Shadowline.

Kể từ khi Image Comics chuyển giao việc xuất bản The Walking Dead cho Skybound vào tháng 8 năm 2010, toàn bộ bản quyền về nội dung các tác phẩm của Kirkman cũng đã được chuyển sang sở hữu và quản lý bởi Skybound.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.