FANDOM


角色出現集數列表詳細列出了所有出現了兩集或以上的角色在每一集的出現概況。

標籤提示编辑

  • 該角色出現在這一集.
  • 該角色沒有出現在這一集.
  • 該角色在這一集中死亡.
  • 該角色在這一集中只在回憶中出現.
  • 該角色在這一集中只出現聲音.
  • 該角色在這一集中只出現但是沒有對白 (包括尸體).
  • 該角色在這一集中只出現在一些影像,視頻或是錄影帶中.
  • 該角色在這一集中整集僅僅以喪尸形態出現.
  • 該角色在這一集中以鬼魂,幻覺形態或夢境裡頭出現.

第一季编辑

角色 集數 總數
1 2 3 4 5 6
瑞克
6
肖恩
6
卡爾
6
蘿莉
6
格倫
6
德爾
6
安德莉亞
5
角色 1 2 3 4 5 6 總數
集數

角色 集數 總數
1 2 3 4 5 6
艾美
5
賈琪
5
西奧多
5
卡羅爾
4
達里奧
4
吉姆
4
摩拉勒斯
4
蘇菲亞
4
艾德
3
路易斯
3
米蘭達
3
伊莉莎
3
艾溫
2
Vi
2
梅爾
2
摩根
1
蘭伯特
1
里安
1
角色 1 2 3 4 5 6 總數
集數

第二季编辑

角色 集數 總數
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
瑞克
13
安德莉亞
13
蘿莉
13
肖恩
12
格倫
12
卡爾
12
戴爾
10
角色 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 總數
集數

角色 集數 總數
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
卡羅爾
12
瑪姬
12
赫塞爾
12
西奧多
12
貝絲
11
派翠夏
11
詹米
10
藍道爾
4
蘇菲亞
4
阿諾德
4
奧蒂斯
3
戴夫
2
托尼
2
安妮特
2
蘭伯特
1
里安
1
艾德
1
梅爾
1
米瓊恩
1
麥克
1
泰瑞
1
角色 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 總數
集數

第三季编辑

角色 集數 總數
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
瑞克
15
米瓊恩
15
卡爾
14
安德莉亞
13
格倫
13
赫塞爾
13
瑪姬
13
達里奧
13
菲利普
13
卡羅爾
12
梅爾
11
蘿莉
8
角色 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 總數
集數

角色 集數 總數
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
貝絲
13
凱撒
11
米爾頓
10
香珀特
10
阿克塞爾
8
奧斯卡
7
艾倫
6
理查德
6
5
莎夏
5
泰爾西
5
伊寧
4
麥克
4
凱倫
4
泰瑞
4
安德魯
3
西奧多
3
海莉
3
提姆
3
克萊力
2
托馬斯
2
貝蒂
2
歐文
2
Big Tiny
2
多娜
2
潘妮
2
保羅
2
史蒂溫絲
2
威爾斯
2
艾美
1
布雷迪
1
賈琪
1
吉姆
1
摩根
1
肖恩
1
愛琳
1
角色 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 總數
集數

第四季编辑

角色 集數 總數
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
瑞克
0
角色 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 總數
集數

角色 集數 總數
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
塔拉
0
角色 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 總數
集數

第五季编辑

角色 集數 總數
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
瑞克
0
角色 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 總數
集數

角色 集數 總數
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
潔茜
0
角色 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 總數
集數